Universiti Malaysia Sabah Doktor Perubatan

By | March 12, 2018


Universiti Malaysia Sabah Doktor Perubatan

Universiti Malaysia Sabah Doktor Perubatan,below is Universiti Malaysia Sabah Doktor Perubatan
 

Medical Doctor Programme

 

Key Fact of Medical Doctor Program

 1. Duration of Study 5-8 years
 2. Intake – Every September each year – Using UPU
 3. Degree – MBBS Universiti Malaysia Sabah
 4. Method of Study – Lecturer, Practical

 

PROGRAM KEJURURAWATAN
Falsafah
Program Kejururawatan Universiti Malaysia Sabah berusaha untuk memberikan pendidikan yang cemerlang dalam menyediakan kemudahan yang pada dasarkan pada prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Pelajar dipupuk untuk menjadi progresif, berdisiplin, bersepadu dan seimbang dalam pandangan intelektual, emosi, fizikal dan rohani mereka. Sifat-sifat ini akan memastikan graduan dilengkapi menyumbang dengan ketara ke arah kesejahteraan masyarakat dan negara kita.
Visi
Program Kejururawatan Universiti Malaysia Sabah berusaha untuk melahirkan jururawat yang cekap dan penyayang melalui keutamaan kecemerlangan akademik, latihan dalam amalan kejururawatan moden holistik dan penyelidikan inovatif.
Misi
Program Kejururawatan Universiti Malaysia Sabah akan menyediakan pendidikan kejururawatan yang berkualiti tinggi berdasarkan piawaian kejururawatan paling baik yang merangkumi rawatan pencegahan, rawatan dan pemulihan. Kami menekankan kepada budaya profesionalisme, integriti dan kerja berpasukan dalam penyediaan amalan terbaik penjagaan kesihatan.
Diploma Program Kejururawatan telah direka untuk:
 1. Melengkapkan Pelajar kejururawatan dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan
 2. Menyediakan asas pendidikan yang kukuh yang pelajar boleh meneruskan
 3. Nilai dan memupuk kreativiti dalam membangunkan potensi manusia; dan
 4. Menggalakkan pelajar untuk kedua-dua pemikir kritikal dan sepanjang hayat amalan kejururawatan professional bebas; ke tahap yang lebih tinggi pendidikan kejururawatan; pelajar. Dalam usaha untuk mencapai sifat-sifat ini, pelajar dikehendaki untuk menjadi proaktif dalam semua aktivit i pendidikan
Syarat kemasukan Program.
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan 5 kredit Kepujian dalam mata pelajaran Matematik; Kepujian dalam Sains (Sains Am / Sains Tulen – Biologi / Kimia / Fizik); dan 3 subjek lain Lulus: Bahasa Malaysia; dan Bahasa Inggeris
Tempoh Pengajian
Tempoh bagi program ini adalah tiga tahun (6 semester). Walau bagaimanapun, pelajar boleh melanjutkan tempoh hingga enam tahun (12 semester) dengan kebenaran Senat Universiti.

 Diploma in Nursing

Philosophy
The Universiti Malaysia Sabah Nursing Programme strives to excel in providing an education that is based upon the principle of the belief in God. Students are nurtured to be progressive, disciplined, integrated as well as balanced in their intellectual, emotional, physical and spiritual outlook. These attributes will ensure that the graduates are equipped to contribute significantly towards the well-being of our society and Nation.
Vision
The Universiti Malaysia Sabah Nursing Programme strives to produce nurses who are competent and caring through its priority of academic excellence, training in holistic modern nursing practice and innovative research.
Mission
The Universiti Malaysia Sabah Nursing Programme will provide nursing education of the highest quality based upon the most excellent nursing standards that encompass preventive, curative and rehabilitative care. We emphasize upon a culture of professionalism, integrity and teamwork in the provision of best practice health care.
The Diploma of Nursing Programme has been designed to:

 • Equip nursing students with sound knowledge and skills required for professional nursing practice;
 • Provide a solid educational foundation from which students may proceed to higher levels of nursing education;
 • Value and nurture creativity in developing human potential; and
 • Encourage students to be both critical thinkers and independent lifelong learners.

In order to achieve these attributes, students are required to be proactive in all of educational activities of the Programme.
 

Doktor Perubatan (HM001)
Syarat Kemasukan Asass
Calon-calon mesti lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau mana-mana peperiksaan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan / atau kelayakan lain yang setara yang diluluskan oleh Senat, dan kepujian dalam Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Lulus dengan kepujian dalam kertas Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu Julai juga diterima.
Matrikulasi / STPM / HSC Kelayakan
Pemilihan calon perubatan dibuat berdasarkan pencapaian mereka di peringkat matrikulasi atau STPM / HSC atau setara mereka. Mereka calon yang mempunyai STPM / HSC kelayakan perlu mendapatkan sekurang-kurangnya tiga pengetua dan satu anak dalam mata pelajaran sains dalam peperiksaan yang sama. Bagi calon-calon yang mempunyai kelayakan matrikulasi, yang Purata Nilai Gred Kumulatif minimum (CGPA) adalah 3.0.
Tempoh Pengajian
Tempoh program Perubatan sarjana muda adalah lima (5) hingga tujuh (7) tahun. Dalam 3 – 5 Tahun, pelajar diberi kuliah minimum dan melalui posting klinikal. Mereka dijangka menukar mod pembelajaran mereka kepada perantisan atau latihan jenis model di mana kebanyakan pembelajaran dapat dicapai dengan melihat pesakit dalam konteks yang berbeza dan suasana.
Program Objektif

 • Selepas berjaya menamatkan program ini, calon-calon hendaklah memiliki keupayaan untuk Menyediakan pengurusan kesihatan yang cekap dan jumlah kepada pesakit.
 • Menyumbang dan mengambil bahagian secara aktif dalam program-program kesihatan masyarakat.
 • Mengamalkan perubatan, sepanjang kerjaya mereka, dalam, etika, moral manner.Serve dan kos efektif kemanusiaan secara berdikari dan juga bekerjasama dengan rakan-rakan profesional lain dengan kesetiaan dan rasa yang kuat semangat pasukan.
 • Belajar dari pengalaman dan menyesuaikan diri dengan perubahan, sebagai sebahagian daripada proses pembelajaran sendiri untuk meningkatkan prestasi.

Ciri-ciri UMS Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan Kurikulum bersepadu menegak dan kurikulum yang inovatif termasuk yang berikut:
• Lecturer- Based
• Penyelesaian Masalah Pembelajaran -based
• Self-Directed Learning (SDL) dan Pelajar-Cantered Pembelajaran
• Awal pembangunan Kemahiran Klinikal (Bersepadu Aktiviti Praktikal)
• Orientasi Komuniti