Borang Permohonan Universiti Malaysia Pahang

By | March 15, 2018


Borang Permohonan Universiti Malaysia Pahang

Borang Permohonan Universiti Malaysia Pahang,below is Borang Permohonan Universiti Malaysia Pahang
 
UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG
BORANG PERMOHONAN
SKIM `FELLOWSHIP’
1. Bidang pengajian yang hendak diikuti : _______________________________________________________________
2. Peringkat pengajian: ______________________________________________________________________
3. Nama Penuh (HURUF BESAR) : ___________________________________________________________________
4. Jantina : _____________________________ Keturunan : ___________________Agama : ______________________
5. Umur : _________________ Tarikh Lahir : _____________________ Tempat Lahir : _________________________
6. No. K/P : (Lama) __________________ (Baru) ______________________ 7. No. Pasport : ____________________
7. Taraf Perkahwinan : ________________ Bilangan Anak (Jika Ada) : ______________________________________
8. Alamat Surat Menyurat/Pos : _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
9. No. Tel. Rumah/HP : ___________________ No. Tel. Pej. : __________________ Email : _____________________
10. Alamat Tetap : __________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
11. Gred Bahasa Malaysia di peringkat SPM : _____________________________________________________________
12. Gred Bahasa Inggeris di peringkat SPM : _____________________________________________________________
Lekatkan gambar
di sini. Tulis nama
di belakang setiap
gambar
SILA BACA ARAHAN DENGAN TELITI SEBELUM MENGISI BORANG INI
1. Sila isi 1 salinan borang asal dilekatkan gambar dan fotokopi 2 salinan bersama gambar beserta
dokumen-dokumen berikut dan majukan 3 (tiga) salinan kepada
Pendaftar,
Universiti Malaysia Pahang,
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Lebuhraya Tun Razak, 26300 Gambang, Kuantan
Pahang Darul Makmur.
2. (Sila kepilkan perkara-perkara dibawah ini pada setiap borang permohonan)
i) Salinan Kad Pengenalan/Sijil Kelahiran
ii) Salinan Sijil SPM/Salinan Transkrip Akademik/Salinan Ijazah
3. Pegawai Kerajaan yang sedang berkhidmat mestilah membuat permohonan melalui Ketua Jabatan.
4. Pihak Universiti tidak akan membiayai segala perbelanjaan yang berhubung dengan permohonan dan